Till nyhetsarkivet

Granskning Detaljplan Gårdstens Centrum

Se utställningen på Kastanjgården 3, t.o.m 22 augustiGranskning av detaljplan för bostäder och verksamheter vid  Gårdstens Centrum inom stadsdelen Gårdsten, en del av BoStad2021

Byggföretag: Serneke

Underrättelse om granskning

Byggnadsnämnden beslutade den 21 juni 2017 att rubricerat ärende ska ställas ut för granskning.

Granskningstid: 5 juli – 22 augusti 2017

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att förtäta vid Gårdsten Centrum. Planen kommer att innehålla cirka 250 bostäder i flerfamiljshus och radhus, samt lokaler, varav 125 ingår i BoStad2021. Upplåtelseformen blir både hyresrätter, bostadsrätter.

Denna plan ingår i BoStad2021.

BoStad2021 är namnet på ett samverkansprojekt mellan Göteborgs Stad och byggaktörerna. Satsningen innebär att 7 000 nya bostäder, utöver ordinarie bostadsproduktion, ska vara färdigställda år 2021 då Göteborg fyller 400 år.

Förslaget finns på Göteborgs Stads hemsida
Förslaget finns tillgängligt på Gårdstensbostäders kontor, Kastanjgården 3 samt Stadsbyggnadskontoret, Köpmansgatan 20. Besökstid dagligen kl. 08.00 – 16.30 (ej lör- och helgdagar). Under perioden 30 juni – 4 augusti stänger kontoret klockan 15:00 på fredagar.

Synpunkter på förslaget tas emot skriftligt senast den 22 augusti 2017 under adress Byggnadsnämnden, Box 2554, 403 17 Göteborg eller via e-post sbk@sbk.goteborg.se. Ange din adress, fastighetsbeteckning (om aktuellt). Ange diarienummer 1422/15 och skicka in senast 22 augusti 2017

Information om förslaget lämnas av Niklas Idesjö 031-368 17 58, Agneta Runevad 031 368 15 80. Kontakt på fastighetskontoret: Mikaela Löndén 031-368 10 72. Kontakt på trafikkontoret: Agneta Lapidus Muregård 010-505 47 47

Perioden 13 juli -10 augusti har berörda handläggare semester.

Den som inte senast den 22 augusti 2017 framfört skriftliga synpunkter på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.

Detaljplan för

GardstensCentrum