Till nyhetsarkivet

Detaljplan – förskolor Saffransgatan och Timjansgatan

Granskning tillgänglig 12-26 januari.

Underrättelse om granskning

Kommunen har tagit fram ett förslag till en ny detaljplan. Detaljplanen avser området Gårdsten. Förslaget till detaljplan innebär att två nya förskolor i två våningar tillåts på Saffransgatan och Timjansgatan, på område som sedan innan används till förskoleändamål. Förskolan på Saffransgatan planeras vara för fem avdelningar och förskolan på Timjansgatan planeras vara för sex avdelningar. Förslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan.

Tiden för granskningen är: 12 januari 2022 – 26 januari 2022
Planförslaget, med tillhörande underlag, finns på Göteborgs
Stads hemsida www.goteborg.se/planochbyggprojekt.

Pdf-dokument Underrättelse om granskning DP Saffransgatan-Timjansgatan

Utställningsaffish över detaljplanen för förskolor på Saffransgatan och Timjnasgatan